Martin Sklenář (40)
Podnikatel, zastupitel, 2 děti
8
Čemu se chci věnovat: „Naše obec má obrovský potenciál ve svých vlastních obyvatelích. Ten se
projevuje už nyní v jejich angažovanosti například v rámci spolků. Je jen potřeba jim dát další
možnosti k ovlivňování prostředí, ve kterém žijí. Jsou dvě možnosti, jak přistupovat ke správě obce.
Buď být pouze jejím údržbářem, jak to už několik let předvádějí pánové ve vedení Dobřejovic, nebo
se snažit o modernizaci a pozitivní rozvoj. To znamená vymýšlet nové projekty, opravdu řešit tíživé
problémy a shánět na to peníze ze všech dostupných zdrojů. Tedy nejenom čekat, co nám do obce
přijde z daní, ale snažit se získávat i peníze z krajského, státního i evropského rozpočtu. A ty možnosti
jsou. Do rozhodování o naložení s těmito financemi pak zapojovat veřejnost.
Z konkrétních věcí – především je ale potřeba vypracovat dlouhodobý pohled na rozvoj obce a
předložit ho lidem k odsouhlasení. Největším problémem v obci je pak doprava, zatížení centra
Dobřejovic je ale potřeba řešit koncepčně, efektivně. Intenzitu dopravy kruhový objezd nevyřeší.
Věnovat se rozhodně chci velkému negativu, kterým je, že obec nevlastní na svém katastru klíčové
pozemky, protože bez nich budeme těžko něco budovat. Dále se zaměřím na narovnání
nehospodárné situace s nájemní smlouvou na Spolkový dům a vyřešení jeho nefunkčnosti. Nejlepší
by bylo vybudovat skutečně obecní kulturní středisko.“

 

 

 

Pavla Mikušková (54)
Úřednice v ekonomickém odboru obce Průhonice, zastupitelka, 3 děti

1

Čemu se chci věnovat: „Jako doposud především vytváření příležitostí pro setkávání
Dobřejovických, která posilují naši pospolitost. Na tom, aby se dění v Dobřejovicích rozhýbalo, jsem
začala pracovat už v tomto volebním období a ráda v tom budu pokračovat. S nárůstem obyvatel je
podle mě potřeba vybudovat širší sociální zázemí, především zdravotní středisko a zázemí pro
seniory, kterým se, dle mého názoru, v současné době moc pozornosti nevěnuje.“

 

 

 

Martin Joza (41 let)
Majitel prodejny a servisu s cyklistickým zbožím, 2 děti

9

Čemu se chci věnovat: „Věřím, že když bude obec vedená moderním a transparentním způsobem a
zastupiteli, kteří jsou otevřeni skutečné diskusi, nabízí se velká příležitost posunout Dobřejovice o
velký krok dopředu. Proto se chci zaměřit na zajištění neautokratického řízení obce, na promyšlené a
zodpovědné hospodaření samosprávy, hledání moderních nástrojů pro docílení finančních rezerv,
třeba pomocí sdružených aukcí, a také aktivní vyhledávání dotačních příležitostí. Jako aktivní
sportovec se samozřejmě chci věnovat i kulturnímu dění. Chci také pomoci rozšíření dobrovolného
hasičstva do Dobřejovic.“

 

 

 

Ladislav Bezouška (42)
Podnikatel v oboru autoopravárenství, 2 děti

3
Čemu se chci věnovat: „Současné vedení naší obce nevyužilo její potenciál k opravdovému rozkvětu
a rozvoji, větší úpravě veřejných prostranství, a také rozšiřování jejího majetku pro budoucí
generace. To je pro mne podstatná záležitost, zanechat pro naše děti obec bohatší nejen majetkem.
Je nutné zklidnění dopravy, avšak nedomnívám se, že kruhový objezd uprostřed obce něco vyřeší.
Spíše naopak, z Čestlické se stane jedno velké parkoviště. Představoval bych si také větší ochotu pro
vzájemnou, zdravou spolupráci spolků.“

 

 

 

Ilona Reimannová (52)
Manažerka provozu v maloobchodním řetězci, 1 dítě, 1 vnuk

5

Čemu se chci věnovat: „Chci pomoci obnovovat a zachovávat tradice, rozvíjet kulturně-společenský
život v obci a nalézt efektivní řešení pro Spolkový dům. Přála bych si, aby naše obec zase žila jako
kdysi, kdy se tu promítalo kino, svátky slavili sousedi společně a děti trávily čas venku. Co vidím jako
velký problém, jsou chodníky. Vždy, když se v obci někam vydáte, dříve, či později skončíte na hlavní
silnici bez možnosti bezpečně se pohybovat, nebo přejít. Je potřeba vyřešit celou řadu nebezpečných
míst pro chodce. Stejné je to s cyklostezkou, kterou máme kousek mezi Průhonicemi a
Dobřejovicemi, ale na nic nenavazuje.

 

 

 

Petr Michálek (39 let)
Analytik a školitel rozhodčích florbalu

2

Čemu se chci věnovat: „Chci napomoci otevřené komunální politice v obci, o kterou by
Dobřejovickým stálo za to se zajímat a podílet se na ní. S tím souvisí i schopný, ale přívětivý úřad,
který se nebojí nových věcí, včetně digitalizace samosprávy a její přiblížení lidem. Zasadím se o
zlepšení politické kultury v obci, protože politika je sama o sobě neutrální. To, jak je vnímána, je
dáno těmi, kteří ji vytvářejí. Nepřeju si obec, kde mají všichni stejný názor a volí stejný program.
Osobně mě velmi trápí dopravní zatížení obce.“

 

 

 

Jiří Brabec (37)
Živnostník v oboru audiovizuální techniky, 1 dítě

4

Čemu se chci věnovat: Pospolitost je neuchopitelná atmosféra v obci, které je třeba pomoci
vytvářením kulturních a sportovních příležitosti pro setkání lidí, zprostředkováním spolupráce spolků,
kultivováním politické kultury. Proto jsem se přidal ke spolku Moderní Dobřejovice, který právě
v tomto směru vyvíjí nemalé úsilí, a tomu se chci i nadále věnovat. Dále chci aktivně přispět k tomu,
aby mládež měla, kde sportovat, aby jí nikdo nevyháněl ze hřiště. Jistě by se nám tu hodilo nové
multifunkční hřiště, ale stačí i jednoduchý úkol – zajistit, aby široká veřejnost mohla využít
fotbalového hřiště k rekreační formě tohoto sportu. Zatím je užívání umožněno jen úzkému okruhu
lidí a to je velká škoda. A pak samozřejmě betonárna, komerční zóna, to jsou důležité věci, u jejichž
řešení chci být.

 

 

 

Martin Hloušek (55)
ředitel personální agentury, 1 dítě

6

Čemu se chci věnovat: V Dobřejovicích mi velmi chybí kulturně společenské centrum k setkávání lidí,
a třeba i u dobré kávy nebo pivka. Pokoušel jsem se to změnit provozováním kavárny ve Spolkovém
domě, než jsem zjistil, že obec nezařídila potřebnou kolaudaci. Přestože bydlím na okraji, uvědomuji
si, jak složitá je situace s dopravou. Ráno čekám i pět minut, než se mi podaří vjezd na hlavní silnici.
To souvisí i s bezpečností pohybu dětí vesnicí. Určitě by se na Čestlické měly udělat mimoúrovňové
přechody a výrazně světelně je označit. Dále bychom měli snížit rychlost a rozmístit senzory rychlosti,
které dnes už umí rozpoznat i SPZ, a posílat informace jimi zachycené na policii. Taková opatření by
měla být nejen na hlavní silnici. Samozřejmostí je zlepšení hospodaření obce, hledání rezerv.
Například je potřeba změnit osvětlení, letité sodíkové výbojky dávají málo světla a provoz je velmi
drahý. Měli bychom hledat nové příjmy v dotačních příležitostech, v tom obec dosud zaostávala.

 

 

 

Tomáš Kubíček (35)
Šéfbarman a fotbalový trenér, 2 děti

7

Čemu se chci věnovat: „V Dobřejovicích mi chybí širší možnosti, aby se děti měly kde seznámit,
zahrát si společně přirozeně jako kdysi my. Proto chci pomoci vytvářet podmínky pro trávení volného
času v obci, zejména podporou sportovních aktivit a vytvářením nových možností pro sportování. To,
co se nám podařilo s juniorským fotbalovým klubem, se nám může podařit i u jiných sportů. Pro obec
to znamená vylepšovat podmínky pro rozvoj sportu. Rád bych přispěl ke zlepšení povrchu hřiště u
SD.“

Moderní Dobřejovice by Jakub Fišer 2014