SNK MODERNÍ DOBŘEJOVICE

Volební program

Vážení sousedé,

před čtyřmi lety při komunálních volbách jsme vás poprvé požádali o důvěru a podporu při naší snaze řešit skutečné problémy Dobřejovic a jejich rozvoj v moderní a přívětivou obec. Dva z nás se stali zastupiteli. I přesto, že jsme byli označeni současným vedením obce za opozici, a podle toho s námi pak také tak jednalo, podařilo se nám systematickou prací a neústupností několik velmi důležitých věcí.

Mezi ně patří například:

• Vyhlášení místního referenda na výstavbu betonárny.
• S podporou obyvatel Dobřejovic jsme zabránili její výstavbě, kterou
prosazovalo současné vedení obce.
• Ve spolupráci se spolkem Moderní Dobřejovice jsme výrazně rozšířili nabídku
kulturních a společenských akcí v obci – Čarodějnice, Hawajská regata,
Burgerfest, Večery s muzikou, taneční večery, turnaje v ping pongu, v šipkách,
fotbalu atd.
• Zajistili jsme vznik fotbalového oddílu Junior Dobřejovice, a tím sportovní vyžití
pro místní děti.
• Prosadili jsme vyhlášku proti agresivnímu podomnímu prodeji.
• Odhalili jsme vážné nedostatky v hospodaření současného vedení obce a
přiměli ho k nápravě.
• Zabránili jsme zbytečnému prodeji obecního majetku.
• Objektivním informováním obyvatel jsme přispěli ke zvýšení jejich zájmu o dění
v obci a účasti na veřejných jednáních zastupitelstva obce.
• Navrhli jsme a připravujeme službu SENIOR Taxi pro naše starší
spoluobčany.

 

Je ale celá řada věcí, které další rozvoj Dobřejovic komplikují a život obyvatel v obci
znepříjemňují.

Patří k nim:
– Autokratické vedení obce s důrazem na prosazování osobních zájmů.
– Schází dlouhodobá koncepce rozvoje Dobřejovic.
– Neřeší se problém obtěžující tranzitní dopravy přes obec.
– Nevyužívají se dotace pro rozvoj Dobřejovic. Přitom se nabízejí.
– Chybí bezpečné chodníky a přechody pro chodce.
– Neútulný vzhled centra Dobřejovic.
– Není dosud dořešená legalizace (rekolaudace) Spolkového domu.
– Nedostatečná kontrola legálního pobytu a pohybu osob z cizích zemí.
– Schází napojení na okolní pěší a cyklostezky.
– Špatné hospodaření se strategickými pozemky a objekty obce.
– Chybí snaha o získání nových pozemků důležitých pro rozvoj Dobřejovic.

 

Za zásadní pro budoucnost naší obce považujeme následující oblasti, na které se
chceme zaměřit:

1) Kvalitní finanční plánování a efektivní čerpání peněz pro rozvoj Dobřejovic.
2) Doprava a bezpečnost v obci.
3) Moderní a funkční infrastruktura a územní rozvoj Dobřejovic.
4) Příjemná a přívětivá atmosféra v obci.

 

 

1) Kvalitní finanční plánování a efektivní čerpání peněz pro rozvoj Dobřejovic.

 

 • Pečlivě a srozumitelně zpracujeme roční rozpočty obce.
 • Rozpočet Dobřejovic bude vyrovnaný a tím vytvoříme předpoklad pro trvalý rozvoj obce.
 •  Budeme aktivně vyhledávat finanční prostředky na rozvoj Dobřejovic, a to včetně nabízejících se dotací z Evropské unie, od státu i ze Středočeského kraje.
 • Zajistíme transparentní výběrová řízení na nákup produktů a služeb pro obec.
 • Provedeme kontrolu a revizi stávajících (dlouhodobých) smluv, které mají Dobřejovice uzavřené s cílem zajištění efektivity a případné úspory.
 • Navýšíme množství peněz do sportovních a kulturních akcí pořádaných v obci. Výrazněji podpoříme zdejší aktivní spolky.

 

 

2) Doprava a bezpečnost v obci.

 • Vytvoříme účinné koncepční řešení na snížení intenzity dopravy v Dobřejovicích v návaznosti na důvody jejího vzniku.
 • Zúžíme komunikaci v centru obce (prosazujeme variantu bez kruhového objezdu).
 • Vybudujeme osvětlené přechody pro bezpečný pohyb chodců a dětí se semaforem na ulicích Čestlická, Košumberk, Na Návsi a Jesenická, a to včetně bezpečnostních prvků.
 • Pořídíme přístroje na měření rychlosti v Dobřejovicích se záznamem a následným řešením dopravních přestupků.
 • Zajistíme pravidelné kontroly zatížení vozidel tak, abychom zamezili vjezdu do obce vozidlům s váhou nad 6 tun (dynamická silniční váha).
 • Zajistíme kontrolu legálního pobytu a pohybu osob z cizích zemí.
 • Opravíme stávající a vybudujeme nové bezpečné chodníky v celé obci.
 • Budeme úzce spolupracovat s okolními obcemi proti hlukové zátěži z D0 a D1.

 

 

3) Moderní a funkční infrastruktura a územní rozvoj Dobřejovic.

 • Zabráníme zbytečnému prodeji obecního majetku.
 • Naopak najdeme možnosti k navyšování majetku obce (restituce, nákup klíčových nemovitostí a pozemků) s cílem rozšířit stávající služby pro obyvatele.
 • Zajistíme, aby případná budoucí výstavba v Dobřejovicích neohrozila kvalitu života obyvatel. Každý investor navíc bude muset přiměřenou kompenzací přispět ke zlepšení kvality života v obci.
 • Nepřipustíme při změnách územního plánu obce změny pozemků na výrobu a skladování (kauza betonárna se již nesmí opakovat).
 • Konstruktivní přístup při hájení zájmů obce Dobřejovice v otázce komerční zóny Čestlice
 • Zvýšíme rozsah dopravní obslužnosti obyvatel hromadnou dopravou v závislosti na jejich potřebách.
 • Zavedeme službu Senior taxi pro potřeby našich starších spoluobčanů.
 • Propojíme pěší stezky a cyklostezky s okolními obcemi Osnice, Herink, Modletice a Čestlice.
 • Dokončíme inženýrské sítě a komunikace v Dobřejovicích. Aktivně budeme řešit reklamace již provedených stavebních akcí v obci.

 

 

4) Příjemná a přívětivá atmosféra v obci.

 • Vytvoříme podmínky pro otevřenou, efektivní a slušnou vzájemnou komunikaci mezi obyvateli navzájem a mezi obyvateli a obecním úřadem.
 • Aktuální potřeby a zájmy obyvatel budeme zjišťovat formou veřejných zasedání, anket, případně místního referenda.
 • Objektivníinformovanost obyvatel zajistíme prostřednictvím všech dostupných komunikačních nástrojů (obecní zpravodaj, SMS, e-mail, web, Facebook, úřední desky a vývěsky, letáky)
 • Nabídneme širokou škálu možností pro kulturní a společenské aktivity pro naše starší spoluobčany (výlety do divadel, na výstavy, exkurze, posezení při muzice, apod.)
 • Aktivně podpoříme kulturní a sportovní život obce vycházející z tradic a svátků.Besedy považuje za smysluplný nástroj pro poznávání a sbližování spoluobčanů.
 • Zvýšíme kvalitu občanské vybavenosti v Dobřejovicích pro zlepšení života v obci. Usilovat budeme o novou a kvalitní restauraci i nová sportoviště.
 • Podpoříme místní podnikatele a živnostníky a vytvoříme podmínky pro jejich zapojení do pořádaných akcí.
 • Výrazně zlepšíme spolupráci s okolními obcemi při pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Finančně podpoříme rozvoj sportovní vybavenosti obce a míst určených k trávení volného všech generací.
 • Podpoříme fotbalový klub FK Dobřejovice s jasně stanoveným cílem dalšího rozvoje a budování mládežnických kategorií Junior Dobřejovice.

 

 

Jsme přesvědčeni, že obec nemá být vedena autokraticky, ale má být otevřena všem názorům. Zastupitelé v naší obci nejsou členy politických stran a mají mít možnost vyjádřit svobodně svůj názor bez obavy jakéhokoli napadání. Při správě obce není možné upřednostňovat své vlastní zájmy a výši vyplácených odměn před zájmem obecným. Dobřejovice potřebují více než pouhou průběžnou údržbu. Měly by se dále rozvíjet, vedení obce musí být schopné sehnat pro to i různé státní a evropské dotace, které se dokonce přímo nabízí. Dobřejovice už nesmí dál stagnovat, musí začít vzkvétat, vylepšovat svá veřejná prostranství, zvelebovat a rozšiřovat svůj majetek, budovat zázemí pro své obyvatele. Nám všem se zde musí příjemně žít a musíme cítit hrdost, že bydlíme právě v Dobřejovicích.

 

Máme zkušenosti i odbornost, abychom takové Dobřejovice vytvořili. A máme pro to jasný a srozumitelný plán, který je součástí tohoto volební programu. Vás nyní žádáme o podporu. Děkujeme Vám.
SNK Moderní Dobřejovice

Moderní Dobřejovice by Jakub Fišer 2014